Codes – Stichting Marieke Vromans

Beschrijving van de codes (Governance Code Cultuur, Fair Practice Code, Code Diversiteit en inclusie)
van Stichting Marieke Vromans.

Governance Code Cultuur
Artistiek leider Marieke Vromans en de nog te verwerven zakelijk coordinator van de Stichting zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij zoeken het bestuur op voor afstemming en advies. Ieder kijkt naar het functioneren van de Stichting als geheel, we vullen elkaar aan en benutten ieders expertise om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden.

Het bestuur waarborgt het bestuurlijk proces en draagt er zorg voor dat de organisatie opereert volgens haar doelstellingen. Het bestuur reflecteert minimaal 2x per jaar op de voortgang van de activiteiten van Stichting MARIEKE VROMANS, en ziet toe op de implementatie van de activiteiten die zijn opgenomen in het 4 jaren beleidsplan en in specifieke subsidieaanvragen en opdrachten.
Het bestuur ziet toe op de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bespreking en vaststelling van jaarplannen (met werkbegroting) en jaarverslagen en andere relevante strategische documenten, zoals deelplannen voor te maken en uit te voeren producties en projecten en voor het indienen van specifieke subsidieaanvragen. Het bestuur is dusdanig samengesteld dat het stoelt op deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. De leden van het bestuur zijn vooraf op de hoogte gesteld van verwachtingen en eventuele vergoedingen en ontvangen geen bezoldiging. Bovendien vermijden ze elke vorm van belangenverstrengeling en zien hier ook op toe.

Verder is het bestuur verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer. Bij dit alles neemt het bestuur de Governance Code Cultuur in acht en voldoet het – waar die van toepassing zijn – aan alle 8 principes d.w.z. Realiseren van de maatschappelijke doelstelling, Toepassen of toelichten van de Code, Onafhankelijkheid en integriteit, Rolbewust handelen, De verantwoordelijkheid van het bestuur, Zorgvuldig omgaan met mensen en middelen, Professioneel en onafhankelijk toezicht, Samenstelling bestuur).

Toelichting:
• De Stichting MARIEKE VROMANS heeft een bestuur dat op vrijwillige basis deskundig opereert door de Governance Code Cultuur te volgen. Het bestuur houdt toezicht op het naleven van de Code.
Het jaarverslag maakt melding van de rechtsvorm en het besturingsmodel van de Stichting.

Het jaarverslag dat ook – in beknopte vorm – op de website wordt geplaatst gaat over;
– hoe de Stichting de Code Governance Cultuur heeft toegepast,
– hoe overleg is gevoerd intern en extern,
– hoe is omgegaan met mogelijke belangenverstrengeling,
– hoe risicobeheersing en interne controle is uitgevoerd,
– of sprake is van honorering van de leden van het bestuur en welke nevenfuncties zij hebben.

• De Stichting MARIEKE VROMANS realiseert een maatschappelijke doelstelling door via haar activiteiten culturele waarde bij te dragen aan het leefklimaat in Tilburg, en daarbuiten. De stichting is zich bewust van sociaal-maatschappelijke thema’s in de samenleving.
Het werk van Marieke Vromans vertrekt vanuit thema’s die in interactie met betrokkenen tot stand komen. Het bestuur ziet toe op het realiseren van de maatschappelijke en culturele doelstellingen van de Stichting MARIEKE VROMANS
• De Stichting functioneert daarin autonoom, maar heeft oog voor de belangen en opvattingen van externen,
• De Stichting kent een kleine compact organisatie, die open en transparant interne en extern opereert,
• De Stichting MARIEKE VROMANS is nieuwsgierig naar samenwerking en betrokkenheid van bewoners en andere betrokkenen. Artistiek leider Marieke Vromans is veelvuldig in gesprek met die partijen over de werking van de activiteiten die vanuit de Stichting worden uitgevoerd. Intern vindt regelmatig reflectie en evaluatie plaats op het effect van de werkzaamheden van Marieke Vromans en de manier waarop het bestuur haar ondersteunt.
• Als sprake is van medefinanciering door private partners worden vooraf afspraken gemaakt, die ervoor zorgen dat eventuele overschotten terugvloeien naar het eigen vermogen van de Stichting MARIEKE VROMANS.
• Leden van het bestuur zorgen voor een cultuur van openheid en zijn aanspreekbaar binnen de organisatie
• Leden van het bestuur hebben geen artistieke of zakelijke belangen m.b.t. de Stichting MARIEKE VROMANS en zijn attent op het voorkomen van belangenverstrengeling
• Het bestuur ziet toe op de artistieke integriteit en de onafhankelijkheid van de Stichting MARIEKE VROMANS
• Het bestuur ziet toe op goed werkgeverschap d.w.z. zorgt voor een vertrouwenspersoon, waarbij het personeel dat werkt voor de Stichting mogelijke onregelmatigheden kan melden.
• Vacatures in het bestuur worden openbaar gemaakt, nieuwe bestuursleden worden geworven op basis van heldere vooraf beschreven profielen. Het bestuur herijkt de profielen, minimaal 1x per 4 jaar, indien nodig worden profielen aangepast. Leden van het bestuur worden benoemd voor 4 jaar en kunnen 1x worden herbenoemd, een rooster van aftreden zorgt ervoor dat niet alle leden tegelijkertijd vertrekken.

Fair Practice Code
De Stichting MARIEKE VROMANS heeft kennisgenomen van de Code Fair Practice, inhoudelijk onderschrijft de Stichting de Code.

Solidariteit, De Stichting MARIEKE VROMANS hanteert voor de beloning van de professionele medewerkers zoveel mogelijk cao’s en honorariumrichtlijnen. Betaling van vaste en freelance medewerkers geschiedt als er geen cao is, redelijk en eerlijk.

De Stichting heeft oog, voor de verhouding onbetaalde en betaalde krachten, secundaire arbeidsvoorwaarden en gelijke behandeling.

Transparantie, De bedrijfsvoering is zo transparant mogelijk. Gegevens over bedrijfsvoering worden – beknopt – via de website van MARIEKE VROMANS gedeeld en publiek toegankelijk gemaakt.
Duurzaamheid, De Stichting MARIEKE VROMANS investeert in het potentieel en de ontwikkeling van werkenden via scholing. Evaluatie is onderdeel is van de interne en externe samenwerkingen. De Stichting MARIEKE VROMANS ziet toe op een duurzaam gebruik van materialen.

Diversiteit, Het bestuur van De Stichting MARIEKE VROMANS ziet toe op het implementeren van de Code

Culturele Diversiteit, door deze in de eigen organisatie uit te voeren en elkaar erop aan te spreken.
De producties van MARIEKE VROMANS worden gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek. Waar nodig worden de structuur van de eigen organisatie en de arbeidsvoorwaarden daarop aangepast.
Kwaliteit wordt als uitgangspunt genomen, De Stichting MARIEKE VROMANS gaat op zorgvuldige wijze om met representatie vermelding, door toe te zien op eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht.

Code Diversiteit en inclusie
Voor de Stichting MARIEKE VROMANS is het vanzelfsprekend dat ingezet wordt op de Code Diversiteit en inclusie. Al vanaf de start van de activiteiten is het de ambitie om vooral een zo divers mogelijk publiek te bereiken.

In de Code wordt toegankelijkheid breed gedefinieerd, de Stichting MARIEKE VROMANS vertaalt de verschillende aspecten van de Code als volgt:
» Fysieke toegankelijkheid, De Stichting MARIEKE VROMANS ziet erop toe dat de projecten die worden gemaakt fysiek toegankelijk zijn voor de gebruikers ervan.
» Bereikbaarheid van voorzieningen, De activiteiten van de Stichting MARIEKE VROMANS zijn bereikbaar en toegankelijk.
» Informatieve en digitale toegankelijkheid, De Stichting MARIEKE VROMANS maakt werk van het verspreiden van de informatie over de projecten die worden gerealiseerd, daarvoor onderhoudt ze een website en is ze actief op social media.
» Sociale en financiële toegankelijkheid, De Stichting MARIEKE VROMANS werkt voor een zo breed en divers mogelijk publiek.